Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013


Η  ΔΕΠΠΣ ζητά από τα ΕΠΕΣ των ΠΠΣ τις προτάσεις του για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων.

                 

EΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ                                      Μαρούσι 21/01/2013           

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ,                                                                                 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                    Αρ. πρωτ. : 21
  ……………………………………………..
 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ                                       
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37                                               
Τ.Κ. – Πόλη :151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Α. Ριζάκη
Τηλέφωνα : 210 3443966
Email: depps@minedu.gov.gr                         ΠΡΟΣ : Tα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Π.Σ

Θέμα: «Εισαγωγή μαθητών στα ΠΠΣ (Γυμνάσια – Λύκεια) για το σχολικό έτος 2013-14»

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων στο πλαίσιο εφαρμογής  των διατάξεων: α) του άρθρου 44 παρ. 5 του Ν. 3966/2011«3966 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄)   σύμφωνα με το οποίο, «Η εισαγωγή των μαθητών σε κάθε Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο γίνεται ύστερα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, σύμφωνα με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις ή σε δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων μπορεί να περιλαμβάνεται και στις προϋποθέσεις που ορίζονται για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4…»,  και β) του άρθρου 329, παρ. 4α, εδαφ. ιστιστ του Ν. 4072/2012(ΦΕΚ 86Α): «Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Η εγγραφή των μαθητών στα ΠΠΣ για το σχολικό έτος 2012-2013 γίνεται σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες.’ και στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου η χρονολογία ‘2012-2013’ αντικαθίσταται από τη χρονολογία ‘2013-2014’», σας παρακαλεί να αποστείλετε τις προτάσεις σας για το εν λόγω θέμα μέχρι την Πέμπτη  31-01-2013.
                                                                                                                   ΓΙΑ ΤΗ  Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου